Nytt marknadsbrev

Nu finns årets marknadsbrev på vår hemsida.

SKÅNEGÅRDAR 50 ÅR

Skånegårdar grundades 1966 av föreningsrörelsen med syfte att höja kvalitén på fastighetsöverlåtelserna. Antalet gårdsförsäljningar ökade kraftigt på 1960-talet och lantbrukarna började i större utsträckning flytta längre sträckor och kraven på pålitlighet hade ökat. Skattefrågorna kom också i högre utsträckning in i bilden och därmed kraven på fastighetsmäklarna. Grundarna var Föreningsbanken, Landshypotek, Centralföreningarna, Södra Skogsägarna m fl.

När företaget var som störst hade man 18 anställda och kontor Kristianstad, Hörby, Lund, Ängelholm och Växjö.

Förste VD:n var revisor Eric Jobring som efter tio framgångsrika år tog över Skånegårdar i egen privat regi då företaget i övrigt gick samman med det nybildade Sverigefastigheter, ett dotterbolag till Föreningsbanken.

Efter några år fick Jobring problem med hälsan och efter långa förhandlingar överläts verksamheten till Dag Magnusson, den 1 september 1981. Dessförinnan var Dag attaché på Internationella Handelskammaren i Paris men ville bli egen företagare och med bakgrund som lantbrukarson och med förhandlingsvana från de internationella sammanhangen tyckte han att det skulle vara intressant att bygga upp ett företag helt specialiserat på förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter. På den tiden ställdes inga formella krav på mäklare men det anställdes snabbt personer med högre utbildning såsom, agronomer, lantmästare, jurister, skogsmästare mm. Det var då ett nytt koncept som blev framgångsrikt och alla andra mäklarföretag i den gröna branschen har kopierat modellen.

Under de senaste 35 åren har Skånegårdar förmedlat ca 4 000 fastigheter till ett sammanlagd värde om ca 20 Miljarder kronor. Det innebär att det sålts för ca 2,4 Mkr per arbetsdag.

På dagen 35 år efter det att Dag Magnusson tog över verksamheten lämnar han över VD-skapet i Skånegårdar till nuvarande vice VD:n Ann Knutsson, 35 år, agronom och också verksam som lantbrukare tillsammans med sin man i Kävlinge. Ann har arbetat på Skånegårdar i 12 år.

Dags son, Gustaf Magnusson-Kroon, blir vice VD i Skånegårdar och VD i fastighetsbolagen i Lund, Höör och Hörby. Gustaf är också agronom, 32 år och har tillsammans med sin sambo ett lantbruk i Röstånga.

Själv kommer Dag Magnusson att bli arbetande styrelseordförande och vara rådgivare i de större affärerna.

Idag öppnar Skånegårdar även ett kontor i Uddevalla som skall täcka Bohuslän, Dalsland och västra Västergötland. Daniel Johammar blir ansvarig för verksamheten och Dag kommer att introducera honom och dela med sig av sina erfarenheter.

Alla, för närvarande 11 fastighetsmäklare, fortsätter inom sina specialområden, slott- och herresäten, avkastningsjordbruk, skogsfastigheter, hästgårdar och avstyckade gårdar.

 

Lund den 1 september 2016

 

SKÅNEGÅRDAR I UDDEVALLA

Skånegårdar växer och öppnar kontor i Uddevalla med Daniel Johammar som verksam på orten.

Daniel kommer från norra Bohuslän och har en stark agrar erfarenhet som skogsägare och tidigare verksamma år som maskinförsäljare av jord- och skogsbruksmaskiner.

Daniel kommer att utföra värderinger för tex. generationsskiften eller bank samt förmedla jord- och skogsgårdar i första hand i Bohuslän, Dalsland och Västra Västergötland.

 

Välkomna att kontakta

 

Daniel Johammar.

E-post: daniel@skanegardar.se 

Tel: 0730-29 93 97

NYTT MARKNADSBREV

Vi har lagt ut ett nytt marknadsbrev på vårt hemsida

ERFAREN FÖRRÄTTNINGSLANTMÄTARE SÖKES

Vi tänker utmana Lantmäteriet med de extremt långa handläggningstiderna och kommer därför att i egen regi hantera lantmäteriförrättningarna och till myndigheten överlämna kompletta förrättningar för fastställelse. Därför söker vi en erfaren förrättningslantmätare, kanske en senior, med placering i Lund eller enligt överenskommelse. Goda anställningsvillkor garanteras. Vi kommer tillsammans att utveckla projektet.

Kontakta Dag Magnusson, Skånegårdar, på 0706 333 037 eller dag@skanegardar.se för vidare resonemang om anställningsvillkor mm.

PRIVATISERA LANTMÄTERIET

Äntligen har problemen med Lantmäterimyndigheten tagits upp i media. Under lång tid har vi på Skånegårdar känt oss frustrerade över de långa handläggningstiderna, att det dröjer upp till ett halvår innan en handläggande lantmätare utses, att man inte längre under vettiga former kan kommunicera med myndigheten, att det allt oftare begås direkta fel vid handläggningen och att många oerfarna lantmätare släpps fria av de överordnade att självständigt handlägga ärenden som myndighetsperson.

På Skånegårdar hanterar vi cirka 125 fastighetsaffärer årligen och minst häften av fallen resulterar i någon form av fastighetsbildning. Avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering. I många fall rör det sig om stora affärer på 30, 40 eller 50 Mkr och i avvaktan på att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft är beloppen spärrade och avkastningen på vare sig fastigheten eller pengarna blir optimal. Samhällskostnaden och den enskildes uppoffringar är således betydande. Vidare har lantmäteriet på sistone i större utsträckning haft synpunkter på uppläggen, dvs ifrågasatt om fastighetsbildningarna är lämpliga. Vi har sedan 1990-talet haft en mycket liberal praxis och detta har inneburit stora fördelar och underlättat lantbrukets yttre rationalisering och höjt effektiviteten.

Vissa kommuner har egna lantmäteriavdelningar och generellt anser vi att dessa fungerar bättre än det statliga lantmäteriet. Förrättningarna är billigare, det är lättare att få en dialog på ett tidigt stadium med en handläggare och i vissa fall kan man vid obeståndsärenden få förtur.

Det statliga Lantmäteriets monopolställning har lett till lägre effektivitet och högre taxor. Myndigheten borde utsättas för ett konkurrenstryck genom att med lagstiftning tillåta att vissa delar av processen utförs av privata aktörer. Därmed skulle vi på Skånegårdar anställa egna examinerade lantmätare/civilingenjörer för uppmätning, gränsutsättning, servituts- och samfällighetsutredningar mm och vederbörande skulle också kunna upprätta kartor och protokoll. Handlingarna  kan därefter insändas till Lantmäterimyndigheten för kontroll och fastställelse. På detta sätt skulle myndigheten kunna avlastas väsentligt och den fria marknaden skulle snabbt kunna arbeta bort de långa handläggningstiderna och sannolikt även sänka kostnaderna.

Vi uppmanar regeringen att tillsätta en ensamutredare som snabbt kan komma med förslag till ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra en privatisering.

 

Lund den 22 februari 2016


Dag Magnusson
VD Skånegårdar

 

VIKTIG DOM I KAMMARRÄTTEN

 

FÖRVÄRVSTILLSTÅND BEVILJAS FÖR JURIDISK PERSON                                                

För tre år sedan förmedlade Skånegårdar en skogsfastighet om 65 ha i norra Skåne till ett aktiebolag. Bolaget hade tidigare upplåtit 154 ha för all framtid till Naturvårdsverket, dvs inte sålt fastigheten utan endast tecknat avtal om upplåtelse. Intrångsersättningen hade överförts till ”ersättningsfonden”. Bolaget vägrades förvärvstillstånd av Jordbruksverket eftersom bolaget inte hade sålt marken till Naturvårdsverket utan stod kvar som ägare till den. Avslaget överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som ävenledes ansåg att äganderätten måste övergå för att bolaget skall ges rätt att förvärva ersättningsmark.

Bolaget  överklagade till Kammarrätten och i anslutning till detta anförde vi från Skånegårdars sida följande:

”För säljarens skogsverksamhet är resultatet detsamma vid en intrångsöverenskommelse (allframtidsupplåtelse) som vid en avyttring. Produktiv skogsmark bortfaller och redan detta påverkar balansen mellan privat ägande och ägande av en juridisk person eller staten. I de fall Naturvårdsverket löser in fysiskt ägd mark påverkas även balansen mellan de olika ägandegrupperna och egentligen är det inte ägandet av marken som sådan som är intressant utan den fria dispositionsrätten till produktiv skogsmark. Det är naturligtvis denna balans som skall upprätthållas och det är inte Bolagets förvärv av mark från en fysiker som i första hand påverkar balansen, utan Naturvårdsverkets ingångna avtal.

Vidare är det av stor principiell betydelse hur frågan om Ersättningsfonden (Lag 1990:663) skall hanteras. Vid erhållen intrångsersättning från Naturvårdsverket har upplåtaren rätt att placera ersättningen och reavinsten i Ersättningsfonden och därmed skjuta upp reavinstskatten. Om Upplåtaren, i detta fall en juridisk person, då inte skulle ha en självklar rätt att förvärva ersättningsmark faller målsättningen med Ersättningsfonden och juridiska personer skulle då tvingas till avskattning i motsats till fysiska personer som ingår upplåtelse/intrångsersättningsavtal. Detta torde strida mot likabehandlingsprincipen och borde då även leda till att ersättningarna till juridiska person från t ex Naturvårdsverket skulle vara högre än till fysiska personer för att kompensera för det faktum att juridiska personer inte utan komplikationer kan utnyttja systemet med Ersättningsfonden.

En allframtidsupplåtelse hanteras ur skattesynpunkt som en delavyttring av fastighet och som ger kapitalvinst (IL 21 kap 18 §). Således anses del av fastigheten vara avyttrad. Det är naturligtvis oerhört väsentligt att de olika regelsystemen harmonierar.”

Kammarrätten för i domen ett resonemang,  som bl a hänvisar till förarbetena, där man i sammanhanget likställer ”avstå” med ”överlåta” och där avstå även kan innefatta upplåtelser av lantbruksegendom. Överenskommelsen innebär vidare att bolaget upphör med skogsbruket på fastigheten och för all framtid avhänt sig rådigheten över den. Kammarrätten menar vidare att syftet med bestämmelsen skall förenkla bildandet av naturreservat och nationalparker. Domens konklusion sammanfaller i stora stycken med de synpunkter som bl a framfördes i Skånegårdars utlåtande.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket överklagade domen till Högsta Förvaltningsdomstolen som efter moget övervägande ej beviljade prövningstillstånd. Man fann således  Kammarrättens för övrigt mycket välskrivna dom vara väl underbygd och den har nu vunnit laga kraft. Domen kan därmed vara vägledande för underrätterna i liknande fall och vi kan glädjande nog se fram emot en ny praxis.

Domen innebär att juridiska personer således inte tvingas att sälja marken till Naturvårdsverket för att få rätt att göra ersättningsköp. Det räcker med en upplåtelse. 

 

Dag Magnusson

VD Skånegårdar AB


 

Fri konsultation gällande din fastighet!

Skånegårdar erbjuder fri konsultation och genomgång av din fastighet. Välkommen att boka tid på våra kontor i Lund och Jönköping. Under en timme berör vi frågeställningar gällande fastigheten tex. försäljningsprocessens procedurer, befintliga arrendeavtals innebörd, vad ni bör göra och inte bör göra för insatser på fastigheten inför försäljning etc.

För dig att ta med vid besöket;

- Fastighetsbeteckning

- Fördelning av totala arealen

- Skogsbruksplan

- Arrendeavtal

- Övrigt material som berör fastigheten

Välkommen att boka tid på telefon 046-19 04 40 eller info@skanegardar.se

 

ZWEEDSE MELKVEEBEDRIJVEN EEN UITDAGING VOOR NEDERLANDSE BOEREN

De globale melkcrisis is hard aangekomen voor de Zweedse melkveehouders en vele melkveehouders in Zweden hebben daarom besloten om te verkopen of om te stoppen met hun levenswerk. Weinig jonge Zweedse ondernemers zijn geïnteresseerd om de uitdaging aan te gaan en een groot melkveebedrijf over te nemen. En banken zijn voorzichtig en eisen veel eigen kapitaal om deze bedrijven te financieren. Daardoor is de waarde van melkveebedrijven sterk gedaald daarom is het nu mogelijk om goede en moderne melkveebedrijven met bijbehorende grond over te nemen tegen zeer sterk concurrende prijzen.

Wij hebben meer dan 20 jaar contact met Nederlanders die een bedrijf in Zweden hebben gekocht of geïnteresseerd waren om een melkveebedrijf in Zweden te kopen. Wij zijn geïmponeerd hoe de melkveehouderij in Nederland werkt en we kunnen tevens constateren dat de Nederlanders die zich in Zweden hebben gevestigd in de meeste gevallen erg succesvol zijn. Ze hebben tevens de Zweedse melkveehouders geïnspireerd maar zoals hierboven al aangegeven is de Zweedse aanwas te klein.

Wij willen Nederlandse families met interesse om door te gaan of te starten als melkveehouders naar Zweden te komen en kennis te maken met de bedrijven die

wij in de verkoop hebben. Wij beginnen met een financieel aantrekkelijk bedrijf

op Gotland. Het grootste eiland van Zweden gelegen in de Baltische Zee. Met

576 ligboxen met een biologische produktie.193 ha akkerland met de mogelijkheid

om nog 290 ha te pachten. De vraagprijs is 5 Miljoen Euro voor het onroerend goed

en ca 0,75 Miljoen  Euro voor vee en machines. Naast kennis, ondernemingslust en de bereidheid om  hard te werken is een eigen vermogen van ongeveer 2 Miljoen  Euro verreist. Dit is natuurlijk een groot bedrag maar misschien bestaat de mogelijkheid dat een paar families samengaan en op deze manier een interessant bedrijf met een grote omzet verwerven. In Skåne hebben we een melkveebedrijf met 100 ligboxen en deze herfst komen meerder bedrijven in verschillende grote op de markt.

De afgelopen jaren hebben wij goede relaties opgebouwd met Nederlandse melkveehouders die zich al in Zweden gevestigd hebben en natuurlijk stellen wij u dit netwerk tot uw beschikking. We zijn ook behulpzaam om een gezamenlijke reis te organiseren voor geïnteresseerde kopers voor Gotland en Zweden.

Zie ook de bijgevoegde presentatie van bepaalde feiten van de Zweedse melkveehouderij.

Voor verdere informatie:

VD Dag Magnusson +46 706 33 30 37

Agronom Gustaf Magnusson-Kroon på +46 708 53 84 34

Lantmästare Lars Skoog på +46 705 22 33 77

Lantmästare Mikael Sjöberg + 46 76 768 81 13

----------------------------------------------------------

Kunstmest – NPK, 21-3-10                       SEK 3,50 /kg

Melkkoe 4 jaar                                           SEK 12 500:-

Slachtprijs Koe                                          SEK 39 kr/k

Slachtprijs Koe biologisch                       SEK 43 kr/k

Wintertarwe brood                                    SEK 1,20 /kg

Melk                                                         SEK 2,84 kr/kg

Diesel                                                   SEK 9,50 per liter  *

* teruggave belasting ca 0,9 kr/liter

Zweden Gotland 215 ha 594 koeplaatsen

Zuid-Zweden 217 ha – 101 ligboxen

SKÅNEGÅRDAR SATSAR PÅ HOLLAND

Mjölkkrisen har drabbat svenska mjölkproducenter extra hårt och många får inte verksamheten att gå ihop. Antalet mjölkbönder som vill avveckla eller sälja är stort och en del vill fortsätta men har stora problem med lönsamheten och tvingas av kreditgivare och leverantörer att sälja verksamheten. De svenska spekulanter som kan tänka sig att satsa på mjölkproduktion har i regel inte tillräckligt kapital för att bankerna skall ställ upp.

Många ropar på stöd från staten och EU. Naturligtvis är inte stöd och konstgjord andning en långsiktig lösning utan alla måste anpassa sig till marknadssituationen som ständigt ändras – ibland till det bättre och ibland till det sämre. Det är en del av entreprenörskapet att kunna parera och hitta lösningar för att överleva och utveckla sitt företag.

Skånegårdar initierade för cirka 20 år sedan de första mjölkgårdsaffärerna som gjordes med holländare. Sedan dess har vi hanterat ett stort antal överlåtelser till holländska bönder och resultaten har varit utmärkta för såväl säljarna som för de holländska köparna. Vi har ett nätverk i båda länderna och med detta som bas har vi nu för avsikt att göra en rejäl satsning för att få hit nya aktörer från Holland. Inom kort går vi ut med annonser i holländsk lantbrukspress och vi kommer i artiklar där även att informera om hur det är att bedriva mjölkproduktion i Sverige. Vår avsikt är också att arrangera studiebesök hos holländska mjölkproducenter här i Sverige.

Naturligtvis är förutsättningarna de samma här i Sverige för såväl holländska som svenska mjölkproducenter men det finns vissa skillnader i attityder mm. Holländarna når mycket höga avkastningar och är även väldigt kostnadsmedvetna. Vidare fokuserar de helt på produktionen och har ofta även ett hyggligt eget kapital med sig i bagaget då de kommer hit.

Inledningsvis lanserar vi Finnarve Gård på Gotland, en ekologisk gård med 576 koplatser och 193 ha åker med möjliga sidoarrenden på 290 ha. Blir intresset stort kommer vi att arrangera resor från Holland till Gotland och även andra mjölkgårdar på fastlandet som vi har till salu.

Ytterligare information lämnas av Dag Magnusson på Skånegårdar, 0706 33 30 37

Garde Findarve - Gotland 215 ha

Månslunda - Tomelilla 217 ha

 

 

Kategorier