Marknadsbrev 2018

Nu finns årets marknadsbrev på vår hemsida.

Ösarps Gård

Ösarps Gård utanför Laholm har försålts till Elin Gunnarsson som kommer att driva gården vidare tillsammans med familjen Gunnarssons drift på Ränneslöv och Skottorp.

Säljare är Anna-Carin och Åke Hantoft som ägt och drivit gården sedan 2001 och under 2012-13 byggde nya stallar till att idag rymma omkring 1200 djur varav ca 500 mjölkkor. Gården omfattar 172 ha varav 164 ha är åkermark. Tillträde sker den 2 juli 2018.

Affären har hanterats av Ann Knutsson  på Skånegårdar.

 

Lantbruksmäklare sökes!

Vi söker Dig som vill framåt och är initiativrik, som söker nya utmaningar och önskar att arbeta i ett redan framgångsrikt team. Du brinner för försäljning och är driven och engagerad i ditt arbete. Skånegårdar erbjuder ett mycket attraktivt och spännande upplägg för att ta dig vidare i din utveckling.

Dina arbetsuppgifter är varierande som fastighetsmäklare på Skånegårdar, men består i huvudsak av försäljning av lantbruk och produktionsfastigheter men även av värderingar, rådgivning och utarrendering av fastigheter. Vi ser gärna att du är lantmästare, agronom eller liknande och har erfarenhet inom den agrara sektorn. Det är en stor fördel om du tidigare arbetat som fastighetsmäklare men inget krav.

Vi lägger vikten på att du är rätt person att bli en del av vårt team samt att du är driven, målinriktad och positiv. Du gillar att arbeta självständigt men också att tillhöra ett härligt gäng med stark drivkraft och ett intresse för att göra affärer. Arbetsområdet är Skåne med kontor i Lund och eller Kristianstad. Körkort krävs.

Skånegårdar har drygt 50 års erfarenhet av att förmedla jord, skog och mindre gårdar. Med vårt huvudkontor i Lund och regionkontor i Kristianstad, Jönköping och Uddevalla arbetar vi över hela södra Sverige.

Skicka ansökan med CV till VD, Ann Knutsson, ann@skanegardar.se

frågor kontakta Ann Knutsson telefon 070-301 62 47 eller Dag Magnusson 070-633 30 37.

Vi hanterar samtliga ansökningar konfidentiellt.

Nytt marknadsbrev

Nu finns årets marknadsbrev på vår hemsida.

SKÅNEGÅRDAR 50 ÅR

Skånegårdar grundades 1966 av föreningsrörelsen med syfte att höja kvalitén på fastighetsöverlåtelserna. Antalet gårdsförsäljningar ökade kraftigt på 1960-talet och lantbrukarna började i större utsträckning flytta längre sträckor och kraven på pålitlighet hade ökat. Skattefrågorna kom också i högre utsträckning in i bilden och därmed kraven på fastighetsmäklarna. Grundarna var Föreningsbanken, Landshypotek, Centralföreningarna, Södra Skogsägarna m fl.

När företaget var som störst hade man 18 anställda och kontor Kristianstad, Hörby, Lund, Ängelholm och Växjö.

Förste VD:n var revisor Eric Jobring som efter tio framgångsrika år tog över Skånegårdar i egen privat regi då företaget i övrigt gick samman med det nybildade Sverigefastigheter, ett dotterbolag till Föreningsbanken.

Efter några år fick Jobring problem med hälsan och efter långa förhandlingar överläts verksamheten till Dag Magnusson, den 1 september 1981. Dessförinnan var Dag attaché på Internationella Handelskammaren i Paris men ville bli egen företagare och med bakgrund som lantbrukarson och med förhandlingsvana från de internationella sammanhangen tyckte han att det skulle vara intressant att bygga upp ett företag helt specialiserat på förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter. På den tiden ställdes inga formella krav på mäklare men det anställdes snabbt personer med högre utbildning såsom, agronomer, lantmästare, jurister, skogsmästare mm. Det var då ett nytt koncept som blev framgångsrikt och alla andra mäklarföretag i den gröna branschen har kopierat modellen.

Under de senaste 35 åren har Skånegårdar förmedlat ca 4 000 fastigheter till ett sammanlagd värde om ca 20 Miljarder kronor. Det innebär att det sålts för ca 2,4 Mkr per arbetsdag.

På dagen 35 år efter det att Dag Magnusson tog över verksamheten lämnar han över VD-skapet i Skånegårdar till nuvarande vice VD:n Ann Knutsson, 35 år, agronom och också verksam som lantbrukare tillsammans med sin man i Kävlinge. Ann har arbetat på Skånegårdar i 12 år.

Dags son, Gustaf Magnusson-Kroon, blir vice VD i Skånegårdar och VD i fastighetsbolagen i Lund, Höör och Hörby. Gustaf är också agronom, 32 år och har tillsammans med sin sambo ett lantbruk i Röstånga.

Själv kommer Dag Magnusson att bli arbetande styrelseordförande och vara rådgivare i de större affärerna.

Idag öppnar Skånegårdar även ett kontor i Uddevalla som skall täcka Bohuslän, Dalsland och västra Västergötland. Daniel Johammar blir ansvarig för verksamheten och Dag kommer att introducera honom och dela med sig av sina erfarenheter.

Alla, för närvarande 11 fastighetsmäklare, fortsätter inom sina specialområden, slott- och herresäten, avkastningsjordbruk, skogsfastigheter, hästgårdar och avstyckade gårdar.

 

Lund den 1 september 2016

 

SKÅNEGÅRDAR I UDDEVALLA

Skånegårdar växer och öppnar kontor i Uddevalla med Daniel Johammar som verksam på orten.

Daniel kommer från norra Bohuslän och har en stark agrar erfarenhet som skogsägare och tidigare verksamma år som maskinförsäljare av jord- och skogsbruksmaskiner.

Daniel kommer att utföra värderinger för tex. generationsskiften eller bank samt förmedla jord- och skogsgårdar i första hand i Bohuslän, Dalsland och Västra Västergötland.

 

Välkomna att kontakta

 

Daniel Johammar.

E-post: daniel@skanegardar.se 

Tel: 0730-29 93 97

NYTT MARKNADSBREV

Vi har lagt ut ett nytt marknadsbrev på vårt hemsida

ERFAREN FÖRRÄTTNINGSLANTMÄTARE SÖKES

Vi tänker utmana Lantmäteriet med de extremt långa handläggningstiderna och kommer därför att i egen regi hantera lantmäteriförrättningarna och till myndigheten överlämna kompletta förrättningar för fastställelse. Därför söker vi en erfaren förrättningslantmätare, kanske en senior, med placering i Lund eller enligt överenskommelse. Goda anställningsvillkor garanteras. Vi kommer tillsammans att utveckla projektet.

Kontakta Dag Magnusson, Skånegårdar, på 0706 333 037 eller dag@skanegardar.se för vidare resonemang om anställningsvillkor mm.

PRIVATISERA LANTMÄTERIET

Äntligen har problemen med Lantmäterimyndigheten tagits upp i media. Under lång tid har vi på Skånegårdar känt oss frustrerade över de långa handläggningstiderna, att det dröjer upp till ett halvår innan en handläggande lantmätare utses, att man inte längre under vettiga former kan kommunicera med myndigheten, att det allt oftare begås direkta fel vid handläggningen och att många oerfarna lantmätare släpps fria av de överordnade att självständigt handlägga ärenden som myndighetsperson.

På Skånegårdar hanterar vi cirka 125 fastighetsaffärer årligen och minst häften av fallen resulterar i någon form av fastighetsbildning. Avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering. I många fall rör det sig om stora affärer på 30, 40 eller 50 Mkr och i avvaktan på att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft är beloppen spärrade och avkastningen på vare sig fastigheten eller pengarna blir optimal. Samhällskostnaden och den enskildes uppoffringar är således betydande. Vidare har lantmäteriet på sistone i större utsträckning haft synpunkter på uppläggen, dvs ifrågasatt om fastighetsbildningarna är lämpliga. Vi har sedan 1990-talet haft en mycket liberal praxis och detta har inneburit stora fördelar och underlättat lantbrukets yttre rationalisering och höjt effektiviteten.

Vissa kommuner har egna lantmäteriavdelningar och generellt anser vi att dessa fungerar bättre än det statliga lantmäteriet. Förrättningarna är billigare, det är lättare att få en dialog på ett tidigt stadium med en handläggare och i vissa fall kan man vid obeståndsärenden få förtur.

Det statliga Lantmäteriets monopolställning har lett till lägre effektivitet och högre taxor. Myndigheten borde utsättas för ett konkurrenstryck genom att med lagstiftning tillåta att vissa delar av processen utförs av privata aktörer. Därmed skulle vi på Skånegårdar anställa egna examinerade lantmätare/civilingenjörer för uppmätning, gränsutsättning, servituts- och samfällighetsutredningar mm och vederbörande skulle också kunna upprätta kartor och protokoll. Handlingarna  kan därefter insändas till Lantmäterimyndigheten för kontroll och fastställelse. På detta sätt skulle myndigheten kunna avlastas väsentligt och den fria marknaden skulle snabbt kunna arbeta bort de långa handläggningstiderna och sannolikt även sänka kostnaderna.

Vi uppmanar regeringen att tillsätta en ensamutredare som snabbt kan komma med förslag till ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra en privatisering.

 

Lund den 22 februari 2016


Dag Magnusson
VD Skånegårdar

 

VIKTIG DOM I KAMMARRÄTTEN

 

FÖRVÄRVSTILLSTÅND BEVILJAS FÖR JURIDISK PERSON                                                

För tre år sedan förmedlade Skånegårdar en skogsfastighet om 65 ha i norra Skåne till ett aktiebolag. Bolaget hade tidigare upplåtit 154 ha för all framtid till Naturvårdsverket, dvs inte sålt fastigheten utan endast tecknat avtal om upplåtelse. Intrångsersättningen hade överförts till ”ersättningsfonden”. Bolaget vägrades förvärvstillstånd av Jordbruksverket eftersom bolaget inte hade sålt marken till Naturvårdsverket utan stod kvar som ägare till den. Avslaget överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som ävenledes ansåg att äganderätten måste övergå för att bolaget skall ges rätt att förvärva ersättningsmark.

Bolaget  överklagade till Kammarrätten och i anslutning till detta anförde vi från Skånegårdars sida följande:

”För säljarens skogsverksamhet är resultatet detsamma vid en intrångsöverenskommelse (allframtidsupplåtelse) som vid en avyttring. Produktiv skogsmark bortfaller och redan detta påverkar balansen mellan privat ägande och ägande av en juridisk person eller staten. I de fall Naturvårdsverket löser in fysiskt ägd mark påverkas även balansen mellan de olika ägandegrupperna och egentligen är det inte ägandet av marken som sådan som är intressant utan den fria dispositionsrätten till produktiv skogsmark. Det är naturligtvis denna balans som skall upprätthållas och det är inte Bolagets förvärv av mark från en fysiker som i första hand påverkar balansen, utan Naturvårdsverkets ingångna avtal.

Vidare är det av stor principiell betydelse hur frågan om Ersättningsfonden (Lag 1990:663) skall hanteras. Vid erhållen intrångsersättning från Naturvårdsverket har upplåtaren rätt att placera ersättningen och reavinsten i Ersättningsfonden och därmed skjuta upp reavinstskatten. Om Upplåtaren, i detta fall en juridisk person, då inte skulle ha en självklar rätt att förvärva ersättningsmark faller målsättningen med Ersättningsfonden och juridiska personer skulle då tvingas till avskattning i motsats till fysiska personer som ingår upplåtelse/intrångsersättningsavtal. Detta torde strida mot likabehandlingsprincipen och borde då även leda till att ersättningarna till juridiska person från t ex Naturvårdsverket skulle vara högre än till fysiska personer för att kompensera för det faktum att juridiska personer inte utan komplikationer kan utnyttja systemet med Ersättningsfonden.

En allframtidsupplåtelse hanteras ur skattesynpunkt som en delavyttring av fastighet och som ger kapitalvinst (IL 21 kap 18 §). Således anses del av fastigheten vara avyttrad. Det är naturligtvis oerhört väsentligt att de olika regelsystemen harmonierar.”

Kammarrätten för i domen ett resonemang,  som bl a hänvisar till förarbetena, där man i sammanhanget likställer ”avstå” med ”överlåta” och där avstå även kan innefatta upplåtelser av lantbruksegendom. Överenskommelsen innebär vidare att bolaget upphör med skogsbruket på fastigheten och för all framtid avhänt sig rådigheten över den. Kammarrätten menar vidare att syftet med bestämmelsen skall förenkla bildandet av naturreservat och nationalparker. Domens konklusion sammanfaller i stora stycken med de synpunkter som bl a framfördes i Skånegårdars utlåtande.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket överklagade domen till Högsta Förvaltningsdomstolen som efter moget övervägande ej beviljade prövningstillstånd. Man fann således  Kammarrättens för övrigt mycket välskrivna dom vara väl underbygd och den har nu vunnit laga kraft. Domen kan därmed vara vägledande för underrätterna i liknande fall och vi kan glädjande nog se fram emot en ny praxis.

Domen innebär att juridiska personer således inte tvingas att sälja marken till Naturvårdsverket för att få rätt att göra ersättningsköp. Det räcker med en upplåtelse. 

 

Dag Magnusson

VD Skånegårdar AB


 

Kategorier