Sälja gården?Sälja gården?

Vi upplever nu två orosmoment när det gäller lantmäteriförrättningar. Det ena är problemet sedan länge med handläggningstider. Det andra är att vi upplever mer och mer att önskad förrättning ifrågasätts utifrån FBL 3 kap 5§.

Handläggningstiderna på statliga Lantmäteriet är fortsatt väldigt långa, något bättre hos några av de kommunala lantmäterierna, men kötiden för att få en handläggare är så länge som åtta månader. Detta är kötiden innan ditt ärende påbörjas, därefter tillkommer ca sex månader för genomförandet av förrättningen. Alltså ca 14 månader innan ett ärende är klart efter inskickad ansökan. Detta får en död hand i processen och försvårar rörligheten för de som vill sälja/köpa på marknaden.


GÄLLER ATT VARA I TID MED SKATTEN

Det gäller även att vara observant beträffande skattemässiga konsekvenser. Upprättas ett köpekontrakt i november på en del av en fastighet och denna ska avstyckas förfaller reavinstskatten till betalning i mars, året därpå trots att kontraktet är villkorat av att avstyckningen kommer till stånd.

Erläggs inte skatten i rätt tid utgår dröjsmålsränta till staten och kanske vinner avstyckningen inte laga kraft förrän i december, året efter avtal tecknades. Detta förhållande är inte rimligt.

Däremot om affären läggs upp som en fastighetsreglering förfaller inte skatten till betalning förrän förrättningen vunnit laga kraft. Olika regler gäller för när reavinstskatten förfaller till betalning, detta borde i lantmäterisammanhang parallellställas.


SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Enligt FBL 3 kap 5 § så gäller följande särskilda bestämmelse beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske:

”För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas.”


MER MARK

För en levande landsbygd är det viktigt att de gårdar som styckas av får med lite mark så att möjligheten till nyttjande av befintliga och historiska ekonomibyggnader ges. Vi vill inte gå tillbaka till 1980-talets avstyckningar som ofta gick direkt runt husknuten.

I motsats till tidigare är det heller inte ovanligt att det förekommer felaktigheter i förrättningsprotokollen eller att upplägget rent av blivit fel. Detta vittnar om att många nyutexaminerade får agera som myndighetshandläggare utan erfaren handledning.

Vi råder till att man idag är observant och följer sin förrättning på Lantmäteriets ”mina sidor” under pågående process så att utfallet blir som ansökt och önskat.